Cymdogion ieithyddol eich ymennydd 

I lawer iawn o bobl sy’n medru mwy nag un iaith mae trawsieithu (neu translanguaging yn Saesneg) yn rhywbeth hollol anniddorol ac i siaradwyr Cymraeg mae’n rhywbeth nad yw’n hawdd iawn ei osgoi. Trawsieithu yw’r enw sy’n cael ei roi ar y broses o gymryd gwybodaeth i mewn drwy gyfrwng un iaith ac wedyn ei defnyddio mewn iaith arall. Gallai’r broses hon fod yn anffurfiol iawn; byddai darllen erthygl yn Saesneg ac wedyn sôn amdani ddiwrnodau yn ddiweddarach gyda’ch ffrindiau Cymraeg-eu-hiaith yn enghraifft o drawsieithu. Mae enghraifft fel hon yn ymddangos yn eithaf arferol i ni yng Nghymru- dyma’r hyn rydyn ni’n ei wneud bob dydd. Does dim modd i chi fyw eich bywyd drwy gyfrwng y Gymraeg yn unig- mae’r Saesneg o’n cwmpas ac mae’n rhaid i ni gymryd gwybodaeth i mewn yn un iaith ac wedyn defnyddio’r wybodaeth honno mewn cyd-destun ieithyddol arall. Mae’r pwnc wedi hawlio cryn dipyn o sylw yng Nghymru- credir taw yng Nghymru y daeth y term ‘trawsieithu’ i’r fei. Mae trawsieithu bellach yn rhan o gymwysterau cenedlaethol megis Lefel U Cymraeg Ail Iaith a Thystysgrif Sgiliau Iaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. 

blur book close up data
Photo by Pixabay on Pexels.com

Gwelir llawer o waith sy’n ystyried defnyddio trawsieithu mewn ysgolion uwchradd er mwyn meithrin sgiliau amlieithog a manteisio ar alluoedd ieithyddol amrywiol disgyblion mewn ymdrech i hybu cydweithrediad ieithyddol a diwylliannol mewn ysgolion rhyngwladol. Mae cysyniad syml y tu ôl i’w defnydd: nid oes angen i’r gwahanol ieithoedd y mae person yn eu siarad neu’n ceisio eu dysgu frwydro yn erbyn ei gilydd. Os ydych chi wedi dysgu mwy nag un iaith fel odolyn, fe fyddwch chi’n gyfarwydd â’r teimlad hynod o rwystredig o geisio dweud gair yn Almaeneg ond i’ch gwybodaeth Ffrangeg darfu ar y broses ar y foment olaf a striwo eich brawddeg Almaeneg berffaith. Mae diffodd un iaith er mwyn siarad iaith arall yn dasg wybyddol a hanner- hyd yn oed i siaradwyr rhugl neu alluog iawn. Os ydych chi wedi bod yn y gwaith yn siarad Cymraeg yn ddi-dor drwy’r dydd ac wedyn yn mynd i gyfarfod am 16:00 lle mae angen i chi gyfathrebu yn Saesneg mae’n gallu bod yn anodd diffodd eich Cymraeg: “If you’re mynd i consider- sorry… if you’re going to consider….” Mae hyn yn fwy anodd byth os oes pobl yn yr ystafell yr ydych chi fel arfer yn siarad Cymraeg â nhw. 

Mae’r ieithoedd yr ydyn ni’n eu siarad i gyd yn ein hymenyddiau ac maen nhw’n cystadlu yn erbyn ei gilydd am ein sylw. Felly, yn hytrach na mynnu mai un iaith yn unig a ganiateir mewn dosbarth, rhoddir rhyddid i ddisgyblion ddefnyddio pa bynnag iaith y maen nhw am ei defnyddio. Mae’r sefyllfa ieithyddol yn gallu bod yn hyblyg iawn. Efallai y byddai 5 disgybl wrthi’n gweithio ar brosiect a phob un yn chwilio am wybodaeth ar y we yn ei (h)iaith ei hunan. Gwglo ac ysgrifennu nodiadau yn Bwyleg, Portiwgaleg, Sbaeneg, Hwngareg a Chymraeg. Byddai’r dysgwyr wedyn yn dod at ei gilydd i drafod eu hymchwil drwy gyfrwng un iaith, efallai Saesneg ac wedyn ymateb i beth bynnag yw gofynion y dasg mewn iaith arall, efallai Ffrangeg. 

Mae trawsieithu yn rhywbeth yr ydw i wrth fy modd yn ei wneud gyda disgyblion o bob lefel ac mae sawl ffordd i’w ddefnyddio. Gan amlaf, bydda i’n darparu deunydd darllen neu fideo Saesneg i’r myfyriwr ei ddarllen neu wylio cyn y sesiwn nesaf. Byddwn ni wedyn yn mynd ati i drafod y deunydd hwn yn Gymraeg yn ystod y wers. Gall darparu cwestiynau dealladwyedd o flaen llaw yn Gymraeg helpu dysgwyr nad yw’n hyderus iawn yn siarad yn ddigymell neu ddysgwyr sydd yn hoffi paratoi o flaen llaw. 

Does dim rhaid trafod y deunydd yn yr iaith darged- yn lle, gellir darparu deunydd yn Gymraeg ac wedyn ei drafod yn Saesneg. Yr hyn sy’n bwysig yw bod yr iaith darged yn bresenol yn un cam o’r broses isod:

MEWNBWN > PROSESU > ALLBWN 

Rhywbeth arall sy’n hynod o effeithiol yw trawsieithu “cudd”: gellir gosod tasg i’r dysgwr sydd yn gyfangwbl drwy gyfrwng yr iaith darged, hynny yw, byddai pob cam uchod yn yr iaith darged ond bod y cam prosesu yn cynnwys iaith gyntaf y dysgwr mewn ffordd lai amlwg. Er enghraifft, gellir gofyn wrth y dysgwr ddarllen cyfieithiad o lyfr Saesneg y mae e neu hi’n gyfarwydd iawn ag ef. Dyma rywbeth dwi wedi’i drïo fy hun yn yr iaith dwi’n ei dysgu, sef Swedeg. Dwi’n ffan mawr o waith F Scott Fitzgerald, yn enwedig “the Great Gatsby”. Dyma lyfr yr ydw i wedi’i ddarllen nifer o weithiau ers i mi ei ddarllen am y tro cyntaf yn yr ysgol. Dwi’n gyfarywdd iawn â’r stori a’i themâu a’i chymeriadau. Felly, er yr oeddwn i’n straffaglu’n sylweddol ar adegau i ddeall brawddeg neu baragraff, roeddwn i’n gallu defnyddio fy ngwybodaeth am y nofel i ddehongli’r hyn oedd yn digwydd. Roedd yn heriol, ond roedd yn caniatáu imi gyfieithu heb eiriadur ac i ddyfalbarhau gyda chynnwys ieithyddol a oedd y tu hwnt i fy lefel gallu presennol.   

Dwi’n ddigon ffodus i gael llawer o ddysgwyr brwdfrydig iawn sy’n medru sawl iaith. Dwi wedi mwynhau gosod tasgau sy’n galluogi fy nysgwyr i adolygu eu sgiliau Eidaleg wrth iddynt wneud eu gwaith cartref Gymraeg drwy ysgrifennu crynodeb Cymraeg o erthygl yn Corriere della sera. Mae’n ffordd hynod o effiethiol i’r Polyglots sydd am ddysgu gymaint â phosib a hwyluso’r broses o gaffael dwy iaith newydd ar yr un pryd. Ond yr hyn yr ydw i’n ei sylweddoli nawr yw nid oes angen eich bod yn medru sawl iaith er mwyn elwa o drawsieithu. Does dim angen i chi fod yn hollol rhugl mewn iaith arall chwaith. Yr hyn sydd angen yw bod yn agored i ddefnyddio ieithoedd mewn modd hyblyg a chreadigol.  

Felly, peidiwch â cheisio gwahanu eich ieithoedd- cymdogion yn eich pen ydyn nhw, felly mae’n rhaid i chi sicrhau bod digon o Gymraeg rhyngddyn nhw. 

Reading in a second language

Reading in your second or third language is difficult, especially when you first start. A popular idea amongst second language researchers has been percentage thresholds for understanding, i.e. what percentage of words in a text do you need to know in order to understand that text? Lots of research has considered how many word families a learner needs to know in order to adequately read a text. A word family can contain a number of different forms of a word, e.g. inform would be a family that would include: informed, information, informative, uninformative, informal, informing.

Early research reckoned that you needed about 3,000 word families or about 5,000 individual words in order to read a piece of prose text and understand it. There are lots of disagreement about what the threshold actually is, but most researchers’ findings seemed to coalesce around a figure of 95%. These research studies mainly used unfamiliar factual prose texts and tested comprehension by means of written comprehension tests and pass rates needed for formal examinations at university level education. This is quite a stringent way of testing. Lots of second or third language learners don’t have their gaze fixed on the goal of attaining a formal qualification. Research that looks at these kinds of thresholds isn’t really looking at a minimum level of comprehension, rather they’re looking at what you need to understand to pass a test.

It’s also quite difficult to work out how many words are in a word family. Paul Nation’s research on the British National Corpus shows that the most frequent 1000 word families of English average approximately six members each. Nation reckons that if you know 8000 word families then this means you can recognise and understand 34, 660 individual words. What does this mean for the thresholds idea? If we take the 1000 most common word families figure, this would mean that recognizing and understanding the most common words of English would actually mean knowing 6000 individual words. This is a smaller number than 34,660 but it’s still a dauntingly large figure. What are we meant to do with such a number? Would the idea be that this would inform teaching practices by making sure learners are exposed to the 6000 most frequent individual word tokens? Or that if we’re self-studying a language that we need to find out what the most common word families are and grill ourselves on these before we start reading?

Another problem with thresholds isn’t just how you test comprehension, but also what you get learners to read. Is the text formal or informal? Does the reader know something about the context of the piece already? Are they even interested in what they’re reading? Are they interested in reading in their first language? Are they competent readers in their first language? We know these things matter because research has shown they have big implications for how much a learner understands of a newly presented text.

Research by Norbert Schmitt and colleagues has found that the idea of a percentage threshold for academic texts could be as high as 98%. However, the researchers’ work doesn’t support the notion of a general threshold or benchmark figure above which readers can understand a text in their second language. Instead, they find there is a linear relationship between the percentage of vocabulary known and the level of understanding a reader has.

brown book page
Photo by Wendy van Zyl on Pexels.com

The upshot is that second language learners need to gradually increase their vocabulary in order to increase their understanding. Reading in your second language won’t make you fluent, nor is it an absolute given that it will increase your vocabulary. Wading your way through a French murder mystery or a Portuguese newspaper article might be satisfying once you finally finish it, but once you’ve put it down you’re probably going to continue with your day and forget any new words. Reading in an unstructured way isn’t helpful.  Within the world of education, it’s difficult to go a few weeks without someone referring to “strategies”. It’s often a mendacious term that on closer inspection doesn’t actually mean anything, just another jargonistic bit of educational language. However, in the case of reading in a second language, there are some concrete things you can do to make your reading time actually contribute to your language learning. Here are some “strategies” or tips:

Choosing something to read:

Easyread adaptations: These are brilliant. Whole books reworked into simplified vocabulary and sentence patterns. I started my second-language Swedish reading with some easyread versions of popular Swedish novels. These books allowed me to read adapted Swedish classics as well as gain access to contemporary Swedish fiction. I was able to read an adaptation of “A Man called Ove” by Fredrik Backman and then see the film adaptation. Easyreads can give you a lot of motivating cultural insight into the language you’re learning by affording you direct access to it in the early stages of your learning.

However, there are some caveats: easyreads are great when you’re first starting out, but is something it’s best to move away from as soon as you can. Easyreads use a very reduced vocabulary and simplified grammar. Publishing houses producing easyreads will have their own linguistic style guides meaning that across different books and authors you’ll essentially be exposing yourself to a restricted set of recycled sentence patterns.

Another reason to progress onto reading something else is that you can get complacent. You can feel as though you’re making tonnes of progress. If you only need to look up two words every page in an easyread book it’s easy to cut yourself some slack and think that you’ve mastered the art of reading in your second language, or at least made substantial progress. The problem is that this confidence is quickly quashed when you then open a newspaper or try and read an email in your second language.

Avoid parallel texts! These seem like a great idea, but, unless you are incredibly disciplined or can avoid all the peripheral visual cues bombarding you subconsciously from the other side of the page, they aren’t very useful. Reading parallel texts removes a great deal of the useful linguistic challenge of reading. When we see a word we don’t know we can just automatically glance across and get a translation. We don’t have to think about the relationship between the word as it appears on the page and the other words surrounding it. We don’t form an association between this new word and others in the target language, instead, we just get a translation. Speaking and understanding a second language isn’t about translating. We don’t want to know that chamar = to call in Portuguese. Anyone could Google that. Instead, we want to know what  Pode-me chamar um taxi para onze da manhã? means and we want to make an association between how chamar appears here and how a person introduces themselves by saying chamo-me.

Read something you’ve already read in English: One of the hardest things about reading a novel in a second or third language is building up the necessary context in which the characters appear and against which the story is played out. You have to work out where the story takes place (and then perhaps look it up), work out who’s related to who, who’s in a relationship with who, who hates who, glean any information about reported action (i.e. aspects of the story that happen before the author starts telling you what’s happening now). If you already know all this, then you can focus on the actual language. It might not mean reading for pleasure in exactly the same way as reading a book for the first time, but it will constructively lighten the linguistic load when reading in your second or third language.

Read books that are part of the same series: We mentioned context above and it’s the same idea here. Recurring characters and familiar locations will help as you’ll already have the context before you’ve opened the book. I’m a fan of the great Henning Mankell’s Wallander books. I know the eponymous detective has a poor relationship with his daughter, is divorced, has a borderline drinking problem, is a bit of a hypochondriac,  increasingly doesn’t have any friends, finds it difficult to talk to women but somehow managed to have a Latvian girlfriend (after solving the murder of her husband) for a short time before she realised all his unattractive aforementioned characteristics and left him. This means I can get on with the actual story and new words instead of pouring over the initial pages trying to work out who’s who and why they don’t like each other.  Reading books that are part of a series gives you some much-needed confidence in the reading endeavour without affording you the false sense of security we can feel when reading easyreads.

Read the news: This is again a “strategy” of context. If you’ve already listened to or read the news in your first language that day, then you’ll know most of what’s already happening in the world (or at least what the world’s media are focussing on). This means you’ll be able to fill in lots of gaps. Using something like Google news is a good way to start. Read an article about an event in your language, then search Google news for translated keywords to find coverage of the same item in the language you’re learning.

Social media: Most people spend at least some time swiping and trawling through a news feed each day. You can easily turn this zombie activity into something more linguistic by liking or following media outlets, famous people or organizations that produce context in your target language and by turning off the irritating translate function on your webbrowser that auto-translates any non-English content. This isn’t as substantial as reading a book of course, but it does mean you’ll convert some deadtime into something useful. If you only pick up one new word about a news item as you’re eating your sandwich at your desk, at least that’s one more word than would otherwise have been drawn to your attention during that part of the day.

Image result for ystad sweden pixabay
Ystad, Sweden (Kurt Wallander’s hometown) from pixabay.com

Whilst reading:

Don’t stop! If you see a word you don’t understand have a quick think about it, but don’t stop and reach for a dictionary. What you want to do is gain an overall understanding of the passage first. If you’re reading a book, aim to get to the end of a chapter before doing any googling or dictionary work. When you come across a word you don’t understand, simply underline it and move on. At the end of the chapter review all your underlined words. Whatever you do, don’t just immediately look up an unknown word. Instead, try and glean something from the word. Think about possible language families that word may belong to. Can you see any word endings that give you a clue about whether it’s a noun or a verb, whether it’s a masculine or feminine word? Can you see which case it’s in or whether it’s plural or singular? Once you’ve done this, then look it up. Make a note of the meaning in a list- don’t write a translation by the word in the book as you’ll just end up looking at that when you come to re-read it. Then re-read the chapter or passage paying attention to your underlined words, looking them up in your list if you’ve forgotten.

After you’ve read

Try and summarise what you’ve read in your second language by speaking out loud or discussing it with your language tutor. Writing a summary can also be a good way of practising the unfamiliar words that you collected by underlining as you went along. If you’ve kept a list of unfamiliar words from a text, try using these in written or spoken sentences.

Let’s say you didn’t know the following word:

threw 

You can start by keeping the word exactly as it is but changing the context:

 • I threw the ball to him
 • They threw the ball to me

You could then change the tense and person of the word and think about synonyms:

 • I had thrown it <> I had chucked it
 • I‘ll throw it across to you <> I’ll fling it across to you
 • You‘re throwing it to far <> You’re lobbing it too far
 • He throws the rubbish out on Fridays <> He puts the rubbish out on Fridays

The first sign of madness

Do you talk to yourself in your second or third language? Probably not because that would be weird, wouldn’t it? Another reason not to do it is because most language learning for adults is firmly rooted in what’s sometimes termed the conduit approach or communicative approach. This is what commonly drives pedagogy in adult second language classes: the passing back and forth of information between conversational partners. This can be very structured, e.g. in the form of a gap fill exercise  (e.g. relaying information about missing train times on a timetable). It might be less formally structured but still controlled by the teacher to some degree, e.g. “find out the following pieces of information from your partner”. Alternatively, your language teacher might set the communication context and ascribe roles, e.g. “you’re in a cafe in Istria, you are the waiter and you three are customers”. This is all good language practice. Ultimately you want to be able to talk to your in-laws in Welsh about something or you want to order something at a cafe in Croatia. That is, you want to communicate. However, language isn’t just something we do to other people in order to produce some kind of effect- language is also in our heads and we vocalise things even when no-one is around to hear it. If we’re struggling with a procedural task then we might talk ourselves through what the options are. This kind of speech often manifests itself as telegrammatic, i.e. not in full or proper sentences. It’s the kind of language we need after we’ve bought something from IKEA:

“Hmmmm. That one… no- wrong piece. Where is…? Right, put that…and yes! Done!”

analysis blackboard board bubble
Photo by Pixabay on Pexels.com

Children who are learning their first language get to use this kind of speech all day every day. They get to sit in a chair in the middle of a room and point at things, name them and receive a constant stream of linguistic feedback from adults. They get to say absolute nonsense, but adults process it as having communicative import and offer interpretations and corrections of what the child says. A small barely-verbal child might say “It’s a booo blah eurgh!” and an adult will reply “Yes, it’s a sheep! It’s not blue though. Do you want the sheep?”. It’s very unfair really- we never get this optimum language learning environment ever again. All this language practice means kids end up speaking their native language fluently whilst having made no automatic or conscious effort.

They then use their language skills to talk to themselves whilst engaged in procedural tasks and play. Lev Vygotsky was a famous Soviet psychologist whose work on the development of children is difficult for any social sciences undergraduate to avoid. Vygotsky found that when children are confronted with difficult tasks they engage in private or self-directed speech in order to focus their attention and ultimately overcome these difficulties:

> “Where’s the pencil? I need a blue pencil. Never mind, I’ll draw with the red one and wet it with water; it will become dark and look like blue” (from Vysgotsky’s Thought and Language)

James Lantolf & William Frawley offered categorizations of private speech in the context of second language learning:

Object-regulation: this kind of language allows the speaker to “get a grip” of the situation or difficult they’re currently facing. These might take the form of metacomments about the task or about how the speaker is feeling about completing it. Some examples from Steven McCafferty include the following, which were taken from second language research on describing complex picture sequences:

 • “Think this picture is not good”
 • “I can do this in Spanish but not in English”
 • “I can see a boy walking down the street”

Other-regulation: addressing (otherwise irrelevant) questions to someone, i.e. in Mcafferty’s picture description task the subjects in the studies he considers often ask the researcher questions, e.g. “This picture… do you want to tell me, I tell you where he is or…?”. Also in this category are questions the speaker asks of themself, e.g. “How do I say this…? Hmmm. I know this word…”

Self-regulation: this is the final category identified by Lantolf & Frawley and concerns speech which signals the speaker is making progress in the task or correcting a difficulty or mistake, e.g. “five monkeys are playing with a man- no- the man is angry”.

Steven McCafferty surveys a number of studies that have examined second language speakers’ self-directed or private speech and finds that learners expend just as much or more effort in self-regulating and talking to themselves as they do in actually communicating and completing the task at hand. We use language to talk to ourselves when we’re small children, however, it doesn’t look as though talking to ourselves is something that dies out completely. It resurfaces in our native language when we’re engaged in completing a difficult task and it can also resurface in second language contexts. It seems that we have a  natural linguistic predisposition to speak to ourselves.

However, adult language learners aren’t encouraged to speak to themselves. The focus is always on communicating, on imparting information to others and receiving information from conversational partners during evening classes. But what about talking to yourself in the target language? I teach a lot of people over Skype and in person who don’t live somewhere where Welsh is spoken, either in Wales, or England or more exotically in Canada and further afield. “I’ve got no-one to talk to! No-one to practice with”. Yes you have, you have yourself. It’s not the first sign of madness, it’s the first sign of language learning. If kids can talk to themselves, why can’t adult learners?


Here are some examples of how and when to use self-directed speech in your target language:  

 • Prepare a list of self-directed phrases, e.g.:
  • “No that’s not right”
  • “Where did I put my pen?”
  • “I’ll move this a bit”
  • “That’s better”
 • Use self-directed speech when engaging in a procedural task, e.g. talk yourself through the constituent stages of making a cake or mending your bicycle.
 • Plan in your target language: if you’re flicking through your calendar to try and find a convenient time to do something then go through the options out loud in the target language, e.g.:
  • “I can’t do Monday because I have a Greek lesson”
  • “I’ve got a meeting in Cardiff on Thursday so I can’t do it then”
  • “August would be best, but which day… ?”
 • Swear! Swearing in a second or third language has recently become a subject of psycholinguistic investigation. Language scientists use the term reduced emotional resonance to describe how second language speakers feel when they describe their new language as “meaning less to them” or “having less impact” than their native tongue. Swearing can be difficult because you don’t have the insight into what is normal or acceptable in your target language, particularly if you don’t live somewhere where the language you’re learning is routinely spoken. But swearing, particularly when used as an exclamation, is something everyone does, it’s automatic, it’s real-time language and represents a perfect opportunity for self-directed speech. Try replacing your first language exclamations with some from your target language- making sure they won’t cause a scene if you use them. Remember, you might have reduced emotional resonance in your second language, so check with a trustworthy native or proficient speaker before committing yourself to a selection of profanities! By making a conscious effort to swear or exclaim in your target language you can start to make language use, previously something confined to a classroom or book, into something which is instead instantly on your tongue, delivered without hesitation and used in real-time. Eventually, you can scream automatically, loudly and confidently at yourself in Polish or Welsh when you next drop something out your foot or realise you’ve forgotten your umbrella when it starts raining.

Ieithoedd online

I’ve recently become an online language tutee after having taught online for the past 2 years. It wasn’t ‘til I suddenly became an online student that I started to really think about learning a language over something like Skype. 10 years ago technologies such as Skype and podcasting were seen as “disruptive technologies” as they provided novel ways of doing familiar tasks like learning languages. You don’t need a phone to phone someone and you don’t need a contract with a broadcaster to make your own radio programme and beam it across the globe.

books business computer connection

From a teacher’s perspective, I used to think that teaching absolute beginners over Skype perhaps isn’t the best way to get started with a language. The initial interaction can be a bit strange for the tutee: you have to sit there whilst your teacher goes over the sounds of the language and basic introductory phrases. There’s no choral repetition here- the focus is entirely on you. It’s like some kind of examination. However, I now realise that the unease I felt whilst seemingly grilling the Welsh alphabet with absolute beginners wasn’t shared by my learners. My learners liked the fact that they were the centre of linguistic attention and that they weren’t being made to linguistically perform in a room of strangers after a fatiguing day at work. They also appreciated the time they were afforded to repeat themselves or to ask me to repeat phrases until they heard a difference in the sounds we were trying to contrast. When we are learning a language as a child, we are given undivided and total linguistic attention. Everything we say, even if it’s a just a blench is interpreted by the adults around us as having linguistic intent or import. This opportunity for language learning is never afforded to us ever again. Children who change to a different linguistic school environment get the next best thing, but thereafter you will never again get such focussed attention to learn another language. Online tuition gives you, even if only for an hour, the total and unhindered attention of someone who will listen to you stumble your way through a sentence and give you 1:1 encouragement and feedback.

This is the most expensive carpet

Whilst I do teach structured and more formal sessions online, the most optimum learning definitely occurs when the session resembles a conversation and not a lesson. The sessions I enjoy most as a teacher and as a student are the ones in which some material has been set beforehand, e.g. a youtube clip, a book chapter, a poem or a news article. These sessions can then function as much like a natural conversation as possible. The problem with formal and structured lessons over Skype is that they can quickly turn into a business conference call.

One of the reasons for this is the content of the lesson, or rather the context in which the grammar you’re teaching is set. A real challenge for language teachers in class is to select contexts that matter to their students. What’s the point in learning about some moribund aspect of Welsh or Chinese culture if you’re not actually interested in it? I love my Swedish coursebook, but it’s like something out of the ark. Here are some of the gripping chapter titles:

 • En frånskild kvinna: a divorced woman
  • A woman gets on with her life 
 • Ett bra köp: a good buy
  • A tedious couple go to a department store and buy a new carpet
 • Skvaller: gossiping
  • Two women sit and talk about the salacious gossip in their block of flats: a couple has bought a new car, a neighbour ostensibly buys a lot of clothes and a student recently accidentally smashed a wine bottle on the stairs (whilst in a state of complete sobriety on returning from the off license during the day)
 • I Tvättstugan: in the laundry room
  • Mr and Mrs Nillson patronisingly instruct a foreign couple who have newly moved into the block of flats how to properly operate the washing machine in the communal laundry room.
 • Kristina och kärlekan: Kristina and love
  • Kristina, who is 25, is utterly desperate to marry a man and start a family. Sometimes she goes to a dance, picks up “some boy” and before they righteously  “part ways at her door” they agree to meet for a coffee the next day.

These are meaningless contexts to me and I don’t suspect that they’re particularly impactful for anyone else either. When I was at secondary school I remember a peer of mine getting into a disagreement with our French teacher, “why do I need to learn how to say when I put the bins out in French?!” they asked frustratingly. They weren’t being insolent (as the French teacher thought)- they had a point. What Welsh 13-year-old puts the bins out, let alone would need to communicate this information to someone in French? We don’t learn things we’re not interested in. However, somehow in adult education, we forget about meanings that matter. We seem to unquestionably accept any reading material or context offered. The Mari Lwyd? The 1997 Devolution Referendum. The Assassination of Olaf Palme. The Emirate of Granada. Japanese tourist sites. Celebrating Ramadan. We don’t mind because ultimately in a class situation we can’t choose. We can’t say to our fellow learners and our teacher “I’m sorry, I’m just not interested in Mr and Mrs Nillson’s condescending laundry room nonsense”. However, online you can say this. You’re paying someone in a very direct way, which puts the locus of control on you. But above the economic power the Skype language learner has, the best online language sessions are those in which the conversation is led by the learner talking about something that interests them. The learner can control the context. Even better are situations in which a mutual interest between the tutor and the tutee can form the basis of discussion. I’m lucky in that my tutees are all interesting people with lots of interesting stories to tell. There is always something that people want to tell or share. Something motivating to them in their lives that can be used to motivate them in their language learning endeavours.

The best learning happens in these situations. You can almost forget your respective roles of learner and instructor and focus instead on communicating with each other. Something that works really well is for the tutor to send the learner a glossary of any words or phrases that they needed translating during the course of the conversation’s flow after the session has finished. These make for the most meaningful word lists for learners to learn because they learnt these words, not in the context of someone else’s discussion about purchasing a carpet, but in a meaningful, natural and actually-experienced conversation. Learners can then think “oh, I know the word for that, we learnt it when we spoke about volunteering” whilst they search for a word in the target language instead of thinking “We learnt that word in the third session” or “we learn that word in the chapter about buying a carpet”. Natural and meaningful links can be created between words.

Another aspect of online language learning that needs celebrating is that fact that it’s a medium that democratises language learning. Not everyone can afford the time or money that adult evening classes require. Initial costs associated with evening classes can be a real barrier to taking the initial language learning step- you’ve not only got to pay the course fee, but also buy the often eye-wateringly expensive text and exercise books. Websites like italki offer a huge range of community teachers offering informal tuition as well as professional language teachers with a myriad range of prices. Somewhere in the world is someone charging an agreeable price. Teachers are scattered across the globe so mismatching timezones also mean that you can always find someone to teach you at a time convenient to you.

Watch our for your pronunciation… 

The challenge presented by Skype learning for the teacher is to understand what the goals of the learner are and to respond to these accordingly. If the learner just wants conversational practice online, then that’s fine. But if they also want to continue learning the language and make some linguistic progress, then the online conversations need managing in order to make sure there’s still a learning goal or target in the session. This could be something like using vocabulary used in the previous session in a new context, or it could be using a particular pattern that was set as part of some previously set homework. Without keeping an eagle pedagogical eye on the interactions, the learner won’t progress and sessions will stagnate. If the learner is interested in more than just practising chatting, then tasks need to be set outside the sessions. My online tutor has a nifty approach to improving my pronunciation online by giving me a little “watch out for” section at the end of the wordlists he sends at the end of each session. “Watch out for how you say “g” in the following words (they’re hard, not soft G’s)”. The little notes approach is a good one, you can also give little hints about grammar “Remember that you need two negative elements in a negative sentence: you said “mae e ddim” instead of “dyw e ddim”. Whatever you ask your tutor to do, there should be some kind of reflection provided after the session. If you want to progress then ask for homework, a wordlist of vocabulary you learnt in the session, a list of errors you made. Anything that means you’re not just shutting the laptop lid and not thinking about your Skype session ’til the next one. 

Wales’ sad export

Wales has exported an awful lot over the centuries: we’ve churned out of coal, a lot of water has been extracted out of us and we now do a good line in pop singers, sports personalities and cheese. Since living in London and working as a Welsh tutor, I’ve noticed another one of Wales’ primary exports: the Linguistically Bereaved Welsh.

The Linguistically Bereaved Welsh are a group who left Wales in their early twenties to study or work in England or further afield and who don’t speak Welsh. Their linguistic bereavement doesn’t come directly and necessarily from an absence of the Welsh Language. We know that you don’t have to speak Welsh to be Welsh. Political analyst Dennis Balsom’s Three-Wales Model may now be approaching 35 years old, but it probably still holds a lot of water. The Three-Wales Model chops the country up into three broad parts:

 • Y Fro Gymraeg: Welsh-speaking, Welsh-identifying Wales (North Pembrokeshire, Ceredigion, Carmarthenshire, Gwynedd, Anglesey)    
 • Welsh Wales: Non-Welsh-speaking, Welsh-identifying (Swansea, Gower and the Valleys)
 • British Wales: Non-Welsh-speaking, British-identifying Wales (South Pembrokeshire, Cardiff, Newport and the rest of the country)

The point is that we’re quite flexible when it comes to the language and our identity. For some of us, being Welsh is inextricably linked with speaking the language, for others not speaking Welsh is as much a part of their Welsh identity as screaming at the television during the Six Nations.

Click here to read the rest of this post (published as an opinion piece in nation.cymru)

The elephant in the classroom

At the end of March, I met with other City Lit language tutors to discuss how we teach pronunciation to our learners. Pronunciation was described as the elephant in the language classroom. It’s a problem from the outset for every single learner and yet it’s difficult to sort it out. Worst of all is trying to sort it out with advanced learners who might speak with pristine grammar, but with pronunciation that is at times hard to understand. Pronunciation is difficult for a number of reasons. First of all, it’s comprised of many different elements: the way you say individual sounds, intonation (variations in the pitch of voice), rhythm (the variation in stress over syllables and words) to name just a few. Whilst there’s the issue of what element of pronunciation we ought to focus on in class, there’s also the added problem of learners having to produce sounds they don’t have in their own language(s).  

Drilling is the most common phenomenon. The teacher stands at the front and blasts you with a load of sounds which are either completely new or if they aren’t new then they’re in combinations that your own language doesn’t allow (e.g. <gwl> in Welsh or strč prst skrz krk in Czech/Slovak). There’s also the additional problem of trying to hear the difference between sounds which your own language doesn’t count as different. If you’ve ever tried to learn Mandarin you’ll immediately think of those seemingly impossible sounds that are represented in Pinyin as: z, zh, j, c, ch and q. They’re all affricates, i.e. scratchy sounds produced with turbulence in the mouth. But for an English speaker, the types of phonetic differences that are so obvious to a Mandarin speaker just can’t be heard. Drilling isn’t going to help you understand the differences between these two sounds. You need some metalinguistic knowledge- you need to be introduced to the phonetic underpinnings of sounds in order to understand the differences. Doing so will enable you to hear the differences and then to start producing the sounds yourself.

Phonetics is the scientific study of the sounds of human language. Trained phoneticians can produce any sound that occurs in any language by consulting their nifty chart. So how can we use phonetics to give our language learners insight about the sounds they are trying to produce. I’m not talking about blinding them with phonetic labels and terms for the sake of it, but using phonetics in such a way that it has a practical application in a language learning environment. With my beginner learners, I’m currently trying vowel quadrilaterals as a way of improving the pronunciation of vowels. 

Vowel quadrilaterals

Vowels are incredibly slippery things and always so difficult for learners to get their heads around. The problem is worse for speakers of lots of British varieties of English because over 70% of vowel sounds in English end up being pronounced as the vowel schwa /ə/. This is the vowel at the start of the word ago or at the end of the name Adam. Vowels in unstressed syllables in English become this vowel. This is “good English” and students on TEFL and English as second languages courses are introduced to this rule as a way of improving their pronunciation.

ɑ ɵ ɛ ɪ œ ɶ ø

Daniel Jones was a 20th-century phonetician who came up with the idea of “cardinal vowels”. These are a bit like reference vowels with which we can compare and contrast vowels of the languages of the world. The cardinal vowels are arranged on a grid formation shown below. Vowels on the right of a pair are rounded (i.e. lips pursed into a circle- think French and Swedish vowels or how someone from Cardiff might say “ear”), whilst vowels on the left of the pairs are unrounded (i.e. pronounced with spread lips). There are two axes: height (running vertically) and frontness/backness (running laterally). 

Cardinal vowels on a vowel chart

Height is referring to jaw height, i.e. how open the mouth is when the vowel is pronounced. So /ɑ/ is said with a gaping at-the-dentist style mouth, whereas /u/ is made with a very narrow mouth opening. Fronted means that the tongue is further forward (or at least that’s one definition- really there’s also just something about /i, e/ and the rest of the front ones that just sounds more “front” than the ones at the back. Whilst the quality of the vowel is determined by height and frontness, there’s also the dimension of roundness. This means we can have two vowels with exactly the same height and frontness, but which differ as one is rounded and one is unrounded. For example, if you were struggling to say the Swedish vowel written as ö in the word nöt (nut), you could aim for the unrounded cardinal vowel /e/ and then round your lips to make the rounded /ø/ sound.

Welsh Vowel Quad

Vowel quad Cymraeg

A work in progress! Southern Welsh vowels (N.b. these aren’t IPA symbols)

This quadrilateral uses the actual letters of Welsh instead of phonetic symbols, but this doesn’t matter so much for teaching a phonemic (“phonetic”) language like Welsh where there is a(n almost) one-to-one correspondence between a letter or letter chain (called a grapheme) and a sound (called a phoneme).

A graph like this can be useful to help learners visualize the differences between the sounds they are trying to produce. It also goes beyond simple pronunciation instructions such as “if you see a circumflex over a vowel then it’s just a long version of that vowel”. This rule doesn’t quite cut it. and ŵ aren’t really just long and short versions of each other. w, e.g. in the word cwm (valley), sounds like the vowel in the word cup when said by a northern English speaker so that it rhymes with put, wheres the ŵ has a different quality. ŵ is produced slightly higher, with the mouth more closed and the tongue slightly further back.


One colleague described how the problem of pronunciation is amplified when teaching British learners as opposed to learners from other countries. My colleague pointed out the eager readiness of French people to correct learners’ pronunciation, however, she felt that Brits never deign to correct a non-native speaker’s pronunciation. The situation is perhaps amplified in London where every interaction with a person is in a different accent. Perhaps we also just need to be more direct with our learners who are often extremely anxious about improving their pronunciation and sounding comfortably intelligible. This is a problem learners want us to help them solve. I think by employing more phonetic methods we can expunge the embarrassment element from the process by equipping learners with the words they need to describe and analyse the sounds they are themselves aiming to produce. There’s a different between “I just can’t make that sound- I never get it right!” and a learner instead thinking “I need to say that vowel as rounded and not unrounded” or “I need to increase the height of my i sound”. 

comfortably intelligible

When you speak the language you are learning as an adult, it’s unlikely that the native speakers listening to you will reply with “What part of France/Italy/Finland/Catalunia are you from?”. You will sound like you’re a second language learner. Tracey Derwing and Murray Munro write that ‘most learners who strive for nativeness are likely to become disheartened’. Everything is against you it seems: time, age, your brain.

There are a lot of reasons to suggest that striving for native-like pronunciation is doomed right from the start. Firstly, it’s difficult to perceive linguistic sounds that aren’t present in your first language or languages. Our developing sound systems fossilize when we are children, many researchers suggest 6 years of age as a cut-off point. Newborn babies are able to perceive fine phonetic differences in sounds, but this incredible ability quickly fades as the infant tunes into only those linguistic sounds he or she needs to understand the ambient language or languages. After 6 years of age, any language learned will be learned with at least some degree of measurable non-nativeness. Other researchers say that 12 is the very last point at which a language can begin to be learned with minimal non-nativeness elements. This doesn’t mean that your accent cannot change: the social pressures exerted on teenagers often lead to some changes in accent. However, the changes aren’t radical changes to the way the sounds of the language are produced, rather represent small markers of identity.

/kənɔlfən/

Your first language also has a huge effect. Negative transfer is the name given to sounds and rules in your first language that migrate into your second language. For example, English has a rule that reduces all vowels in unstressed syllables to the central vowel called schwa (as in the second syllable as the name Adam). Schwa is the most common sound in the English language. Welsh doesn’t have this rule and schwa (represented by the letter y) is a vowel in its own right. This means that it can be difficult to get adult learners to realise their vowels when speaking Welsh, we end up with “Cunolfun” (IPA: /kənɔlvən/) instead of canolfan /kanɔlvan/. (Interestingly though, this vowel reduction rule also exists in Catalan and means Catalans are at a bit of an advantage over speakers of other Romance Languages when it comes to speaking English).

Then there other extra-linguistic factors, such as how much exposure you have to the language outside of class and how much you continue to use your first or other languages whilst you learn the target one. “Length of residence” is another important factor, though this is perhaps a difficult concept in the case of Wales where many learners have lived in Wales all their lives, they just haven’t spoken Welsh.

Motivation is another arguably monstrously important factor. Why are you learning the language? Is it because you’re just interested in the language (a noble reason in and of itself of course!) or is it because you don’t want to stir the calm linguistic waters of your in-laws’ house by rocking up at their house at Christmas and trying to communicate in broken Slovak? Have you got kids in a Welsh medium school? Do you want to read an ancient Icelandic text? Do you want to improve your German opera singing? Are you interested in speaking at all? Perhaps you’ve just got a fascination for Mandarin’s non-alphabetic writing system and only speak when your teacher compels you to do so. Alene Moyer investigated the correlation between professional motivation and native-like pronunciation finding an interesting relationship between perceived nativeness and professional motivation for language learning.

This raises a few questions, first of which is whether there’s any point in trying to improve your pronunciation. Most of the studies seem to suggest it’s a doomed project. What are the reasons for not worrying about pronunciation, then? I think an important part of not trying too hard might be that it’s good to sound like you’re not a native speaker. It marks you as a learner and may (unless you’re in France) mean that your interlocutor will adjust their speech and give you more time during the interaction. Your identity as a learner is also important. You’re never going to become Portuguese, you’re always going to be a British person who’s moved to Portugal and this is part of your identity. You might have been born in Wales and then moved to London as a child and now be trying to find your Welsh again, but the fact that you lived elsewhere as a child is a part of who you are. It’s a part of your identity that will become a part of your linguistic identity- and that’s interesting and something of which you can be proud.

Another reason is that you don’t need to sound like a native speaker in order to be understood and to use the language. The famous phonetician David Abercrombie stated that “language learners need no more than a comfortably intelligible pronunciation”. There are also so many varieties of the language you’re learning that it’s difficult to say objectively whether you’re “speaking it like a native” or not. Think about the extreme differences in pronunciation in Welsh between the North and the South. Some northerners have got a palatal version of ll that means they make this sound without smiling and passing air through the sides of the tongue, instead, it’s made in a similar way to the sound in the German word ich. In the North, they’ve also got a difference in pronunciation between u and i; they don’t need to say “i-dot” or “u-bedol” when they’re spelling things out because these letters are different sounds. Think about the differences between Candian French and French as spoken in the French Republic. What about the rhythm and cadence of North East England varieties of English and how this differs from the intonational patterns of Suffolk English. What’s native to one native speaker isn’t necessarily native to another native speaker.


Have a listen to These Islands Now on Radio Scotland. In Episode 1, “the Europeans Who Have Made Sheltand Their Home” (strange title, Shetlanders are Europeans too I think…), Richard Forbes interviews a group of people from continental Europe who moved out to the North Sea to start a life there. Their accents are brilliant! The woman from Hungary has an accent that it a harmonious blend of Shetlandic and Hungarian English. She is a good example of non-nativeness as a proud identity marker and also the notion that nativeness is difficult to measure. Her Shetlandic-Magyar English has features that are very native in Shetland, but not in other parts of Scotland or the UK.


Whilst non-native pronunciation may be acceptably unachievable, there is change afoot I think. Adult education hasn’t been very good at teaching pronunciation. Pronunciation is often relegated to teaching initial sounds in the first few lessons only.  In European languages, there has historically also been an almost total lack of teaching intonation, rhythm and stress. But things seem to be changing. In Wales, there is increasing research output which highlights the neglect that pronunciation receives in Cymraeg i Oedolion (Welsh for Adults). A recent paper by researchers at the School of Welsh in Cardiff  highlights the fact that little attention is given to pronunciation beyond the initial cwrs mynediad (beginners’ course), despite the fact that a majority of learners surveyed stated that the pronunciation of particular sounds (voiceless nasals (triggered by nasal mutations), ll, ch) continued to represent difficulty.

The Cardiff academics are calling on more research that will result in the development of technologically-driven pronunciation exercises and more opportunities for learners to speak with a variety of native speakers. There’s a growing call for the implementation of phonetic instruction when it comes to teaching adult learners the individual sounds of the target language.

I can’t help think that for all the research offering poor prognoses for pronunciation in adult second language learning, the fault might not all be down to fossilized phonologies or ages. It looks like our learners haven’t been being equipped with the phonetic skills and knowledge to evaluate their own productions and improve. But we seem to be slowly realizing.

There are some aspect of the pronunciation of the language you’re learning that simply have to be mastered if you are going to communicate effectively. You’ll need to do at least a bit of discernable voiceless lateral frication (ll) in Welsh if you’re going to do some speaking (or pronounce the name of the ever popular beach-side village Llangrannog without irritating the locals). If you don’t make some progress with the tones of Mandarin, it’s going to be impossible to get by and you need to make some half decent attempts to differentiate all of Swedish’s vowels.

Because they cannot say “Qongqothwane”

When it comes to sounds, you are physically capable of producing all the sounds on the International Phonetic Association’s chart of the sounds of the world’s languages . Your mouth is an instrument that all other humans on earth also have. You are physically capable of making the click sounds of Xhosa, most famously broadcast to the Western World by Miriam Makeba’s fantastic music. You can also say the voiceless nasal sounds (ngh, nh, mh) of Welsh and its voiceless lateral fricative (ll). What’s stopping you is the fact that you don’t use these sounds in your language and so they don’t represent linguistic sounds. Another problem is that you can’t perceive these differences in the speech of other people because your brain has shut off these distinctions as they weren’t relevant to the language you were learning when you were a baby.

We do need to think about pronunciation if we’re to be ‘comfortably intelligible’. The challenge for language teachers is to find ways of helping you make these sounds as best as you can. There’s a lot of research saying we’ll never be native-like speakers of our second and third languages, but that shouldn’t stop us fulfilling our potential. I’ll never sound like a Swede when I order my coffee in Stockholm, but once in Finland, an Ålander said I “spoke Swedish like a Swede” and that (even if it was a politically motivated insult) is all the encouragement I need!

Languages Live 2018

This year I gave the Welsh language taster at Languages Live. 45 minutes on one of the exhibition’s stage areas, a flip chart and a microphone!  It was brilliant to see so many people interested in Welsh taking time out of the polyglot hustle and bustle to learn some basic introductory phrases in Welsh. Other language taster sessions running during the show included Korean, British Sign Language, Swahili Romanian, Gaelic and Hebrew to name just a few. Thanks to Languages Live for giving Welsh a centre-stage place during Europe’s largest language event!

We looked at the basic phrases below as well as discussing the call and response system of words for YES and NO in Welsh.

Shwmae, pwy dych chi? Hello, who are you?

… ydw i  I’m …

Braf cwrdd â chi.  Nice to meet you

Sut dych chi?  How are you?

Dw i’n iawn, diolch.  I’m fine thanks. 

Dw i’n ofnadwy.  I’m terrible.

Dych chi wedi blino? Are you tired.

… yw e/hi. His/ner name is…